< ОСВІТНЯ ПРОГРАМА Загального закладу середньої освіти І-ІІІ ступенів №5 » Ірпінська загальноосвітня школа І-ІIІ ступенів №5


МЕНЮ

Банери

Статистика
Понедельник201
Вторник22
Среда197
Четверг189
Пятница187
Суббота213
Воскресенье203

Всего хитов:65
Было всего:102635
Рекорд:340ОСВІТНЯ ПРОГРАМА Загального закладу середньої освіти І-ІІІ ступенів №5

 

Вступ
Людина здобуває освіту, щоб жити щасливо та бути успішною. Загальна освіта – це основа особистої культури людини, яка визначає її індивідуальність та забезпечує особистісний розвиток.
Розвиток системи освіти в Україні визначається Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, Концепцією нової української школи. Згідно з чинним законодавством «метою повної загальної середньої освіти є різнобічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка усвідомлює себе громадянином України, здатна до життя в суспільстві і цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, трудової діяльності та громадянської активності».
Ірпінський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 5 забезпечує набуття дитиною освіти за освітніми програмами початкової, базової та повної середньої освіти, досягнення нею визначених стандартами освіти результатів навчання. Освітній процес у нашій школі організований так, щоб забезпечити формування в учня передбачених стандартами ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для її успішної життєдіяльності. Набути ключових компетентностей учні можуть, беручи безпосередню участь в освітньому процесі на денній формі навчання. 
Педагогічний колектив школи прагне створити умови для розвитку кожної дитини, дати їй можливість для самовираження й самовизначення, забезпечити науково-теоретичну, практичну, допрофесійну та загальнокультурну підготовку учнів. Для цього необхідний постійний розвиток школи, поповнення її матеріально-технічних і навчальних ресурсів, підвищення кваліфікації адміністрації та педагогічних працівників, а, головне, єднання та духове зростання учнів, батьків і педагогів як спільноти, яка творить сприятливий для української дитини соціально-культурний простір.
Мета освітньої програми:

· визначення напрямків діяльності та цільових орієнтирів;

· спрямування спільної роботи колективу школи та громадськості;

· проектування процесу оновлення діяльності школи.

Освітня програма школи як навчально-виховного комплексу ґрунтується на визнаних світом та перевірених досвідом ключових ідеях української педагогічної думки, базових принципах гуманістичної філософії та здобутках сучасної науки управління. Будучи динамічною моделлю системи взаємовідносин учасників освітнього процесу у єдності з матеріальною основою цих відносин, програма містить бачення та місію школи, загальні та операційні завдання її розвитку, особливості організації тут навчально-виховного процесу, пріоритетні напрямки цього розвитку, його індикатори і критерії результативності обраної стратегії.

Ми цінуємо кожного учня/ученицю школи, дбаючи про: 
♦ формування його/її життєвих компетентностей;
♦ фізичний, особистісний та інтелектуальний розвиток;
♦ здатність вільно спілкуватися державною та найпоширенішими іноземними мовами;
♦ шанс працювати у майбутньому у сфері бізнесу, дипломатії, військовій сфері, науці, освіті; 
♦ уміння самостійно вчитися та співпрацювати для досягнення особистих і суспільно значимих цілей.
Ми цінуємо батьків та опікунів учнів Школи, дбаючи про:
♦ розвиток їхньої компетентності виховника сина/доньки; 
♦ повну поінформованість щодо успіхів своєї дитини та стану школи;
♦ якнайширші можливості кожному долучитися до шкільного виховання, життя шкільної спільноти;
♦ прозорість усіх сторін діяльності навчального закладу та прийнятих адміністрацією рішень.
Ми цінуємо педагогічних працівників та технічний персонал Школи, дбаючи про:
♦ соціальний престиж та розвиток професійної компетентності кожного;
♦ повну поінформованість щодо стану школи, планів та результатів її розвитку;
♦ можливості участі у формуванні політики школи та оцінюванні персонального внеску кожного у розвиток навчального закладу;
♦ взаємодію та взаємопідтримку у освітньому процесі, ефективність спільно прийнятих управлінських рішень.

Структура освітньої програми (розділи):

1.Призначення школи.

2.Модель випускника школи.

3.Цілі та задачі освітнього процесу.

4.Навчальний план.

5.Використання педагогічних технологій.

6.Реалізація освітньої програми.

7.Програмно-методичне забезпечення освітньої програми.

Розділ 1 Призначення школи
Місія Ірпінського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ № 5– спільною працею дорослих членів шкільної громади навчити дітей:
● вільно комунікувати, використовуючи свої знання державної та іноземних мов (англійської та інших);
● самостійно вчитися, досконало володіючи загальними інтелектуальними уміннями та інформаційною культурою, зокрема, навичками читання, роботи з цифровими носіями і самоуправління своєю діяльністю;
● успішно співпрацювати, спираючись на глибоке розуміння соціальних кодів поведінки та звичаїв, що є загальноприйнятими у різних суспільствах та середовищах, уміння доступно виражати свої та толерантно сприймати чужі думки, співпереживати, знаходити компроміси, бути чесним та впевненим у собі;
● цінувати і оберігати життя, відчувши у школі його смак, розвинувши критичне мислення, набувши імунітету до технологій маніпулювання свідомістю та здатності, будучи конкурентоспроможним/ою у глобальному вимірі, жити у гармонії з собою, природою, іншими людьми.

Розділ 2 Модель випускника школи

·високий рівень морального розвитку (гуманізм, совісність, гідність, толерантність);

·сформованість особистісних якостей громадянина України,

·сформованість потреби у самовдосконаленні, здатність до творчої діяльності,

·звичка до нормативної поведінки, розвинена емоційна сфера, сформовані етичні потреби;

·сформованість системи знань у відповідності до держстандартів та програмишколи.

Випускники школи повинні вміти:

·Гнучко адаптуватися до постійно змінних життєвих ситуацій, самостійно здобувати знання, застосовувати їх на практиці;

·самостійно і критично мислити, бачити труднощі, шукати шляхи раціонального їх подолання, використо­вувати сучасні технології, генерувати нові ідеї, творчо мислити;

·грамотно працювати з інформацією (збирати не­обхідні для дослідження факти, аналізувати їх, висувати гіпотези, узагальнювати, зіставляти з аналогічними або альтернативними варіантами, формувати аргументо­вані висновки і на їх основі виявляти і вирішувати існу­ючі проблеми)-,

·бути комунікабельним, контактним у різноманітних соціальних групах, запобігати конфліктним ситуаціям або вправно виходити із них;

·самостійно працювати над розвитком власної мо­ральності, інтелекту, культурного рівня.

Розділ 3. Цілі і задачі освітнього процесу:

· задоволення потреб у здобутті загальної середньої освіти на рівні державних стандартів;

· різнобічний розвиток індивідуальності дитини на основі вивчення і врахування її особистісних здібностей, інтересів, потреб;

· виховання морально, психічно і фізично здорового покоління;

· формування соціальної і громадянської позиції, високого рівня правової, екологічної, духовної, моральної культури;

· розвиток творчих здібностей учнів, здатності до самостійного отримання та застосування знань і навичок;

· підтримка обдарованих дітей та молоді;

· створення умов для професійного самовизначення.

Основні напрями розвитку школи:

· психологізація навчально-виховного процесу;

· особистісно-орієнтований підхід;

· оновлення навчально-виховного процесу на основі інноваційних освітніх технологій;

· інформатизація та комп'ютеризація навчально-виховного процесу;

· переорієнтація навчально-виховного процесу на принципах співробітництва і співтворчості учні і учителя;

· впровадження технологій проектування управління.

Основні принципи діяльності школи:

Перший принцип – принцип єдності і диференційованості у змісті освіти, який містить у собі такі основні рівні:

· рівень загальнолюдських цінностей, що відповідають освітнім стандартам і нормам світової культури;

· рівень державний – ядро змісту освіти, єдине для всіх шкіл України;

· рівень національно-соціальній, що враховує особливості, властиві національному і соціальному розвитку України;

· рівень регіональній, що відповідає культурним, соціально-політичним, економічним особливостям північно-східної України;

· рівень місцевий, що відбирає в зміст освіти особливості смт.Ворзеля;

· рівень загально шкільний його спрямованості, профілю, спеціалізації, типу, традицій, що передбачає насичення освіти економічним змістом;

· рівень індивідуальний, що враховує можливості і бажання учня і вчителя.

Другий принцип –принцип гуманізації змісту освіти.

Спираючись на прогресивні ідеї діалектики, уявлення про гуманістичну спрямованість діяльності людини, освіта доповнюється і розширюється філософією про сенс життя і призначення людини, про поняття духовності, про загальнолюдські цінності.

Третій принцип– принцип розвиваючого характеру навчання.

Він передбачає саморозвиток особистості і вимагає пріоритетності в процесі навчання мотиваційних аспектів освіти.

Четвертий принцип– принцип педагогічної підтримки, співробітництва та співтворчості між учителем і учнем.

Ставлення до дитини як до суб’єкта власного саморозвитку, направлення на самоствердження його індивідуальності.

П’ятий принцип – індивідуалізація та диференціація навчання.

Цей принцип реалізується у творчому розвитку кожного учня з урахуванням різниці в інтелектуальній, емоційно-вольовій та дієво-практичній сферах.

Цей принцип вимагає організації профільного навчання, застосування нових навчальних програм і підручників, навчання дитини за особистим планом тощо.

Шостий принцип – принцип оптимізації навчально-виховного процесу – передбачає досягнення кожним учнем найвищого рівня знань, умінь, навичок і розвитку творчих здібностей.

Сьомий принцип –- це принцип відкритості і динамічності освіти, що передбачає її постійний розвиток і саморегуляцію.

Розділ 3. Зміст та організація навчального процесу

Структура Ірпінського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів

№ 5складається відповідно до рівнів загальноосвітніх програм трех ступенів освіти. Школа має початкову, основну і старшу школу.

Школа I ступеня (початкова) – перший структурний підрозділ навчального закладу, є чотирирічною (1-4 класи). До неї вступають діти, яким до 1 вересня виповнилося не менш як 6 років і які за результатами медичного й психологічного обстеження не мають протипоказань для систематичного шкільного навчання, а також діти семирічного віку, які з об’єктивних причин не почали навчання в школі.

Школа I ступеня, зберігаючи наступність із дошкільним періодом дитинства, забезпечує подальше становлення особистості дитини, її інтелектуальний, соціальний, фізичний розвиток.

Пріоритетами в початкових класах є виховні, загальнонавчальні і розвивальні функції.

У молодших школярів формується розгорнута навчальна діяльність (уміння вчитися) шляхом оволодіння організаційними, логікомовленнєвими, пізнавальними і контрольно-оцінювальними уміннями і навичками, набуття особистого досвіду культури поведінки в соціальному і природному оточенні, співпраці в різних видах діяльності.

Освітніми результатами цього ступеня навчального закладу є повноцінні мовленнєві, читацькі, обчислювальні уміння й навички, узагальнені знання про рідний край, реальний світ у його зв’язках і залежностях, національна самосвідомість та екологічна культура. У молодших школярів достатньо розвинені мислення, уява, пам’ять, сенсорні уміння, здатність до творчого самовираження, особистісно цілісного ставлення до праці, мистецтва, здоров’я, уміння виконувати нескладні творчі завдання.

Основними засобами реалізації є:

·засвоєння учнями обов’язкового мінімуму змісту загальноосвітніх програм;

·введення в навчальний план етики чи курсів духовно-морального спрямування;

·продовження навчання за освітнім проектом «Інтелект України»;

·екологічна безпека і сталий розвиток.

Школа ІІ ступеня (5-9 класи)

Цей ступінь дає базову загальну середню освіту, що є фундаментом загальноосвітньої підготовки всіх школярів, формує у них готовність до вибору і реалізації форми подальшого одержання освіти і профілю навчання. На цьому етапі завершується формування цілісної культури світу, оволодіння способами пізнавальної і комунікативної діяльності, вміння одержувати з різних джерел інформацію, переробляти і застосовувати знання.

Завершуючи школу II ступеню, учні мають добре володіти українською мовою, на практичному рівні однією іноземною мовою та російською мовою. Учні мають сформовані загальнонавчальні уміння і навички, володіють навчальним матеріалом на рівні, достатньому для подальшого навчання.

Основними засобами реалізації є:

·засвоєння учнями обов’язкового мінімуму змісту загальноосвітніх програм;

·продовження навчання етики та курсів духовно-морального спрямування;

·екологічна безпека і сталий розвиток;

·введення курсів художньо-естетичного та філологічного спрямування.

Школа ІІІ ступеня ( 10-11 клас)

Старша школа функціонує як профільна, з поглибленим вивченням предметів філологічного та технологичного профілів, та передбачає обов’язкове засвоєння рівня загальної середньої освіти, стійке зацікавлення обраним профілем навчання, ерудицію та кругозір відповідно до вікових особливостей. Профільність навчання визначається з урахуванням освітніх потреб учнів, кадрових можливостей і матеріальної бази школи, перспектив здобуття подальшої освіти випускниками школи.

 

Розділ 4. Навчальний план та його обґрунтування.

1. Заклад працює за навчальним планом, що складається на основі розроблених МОН України базових навчальних планів із конкретизацією допрофільного та профільного навчання.

Відповідно до навчальних планів школи педагогічні працівники самостійно добирають навчальні програми, підручники, затверджені МОН України, а також науково-методичну літературу, навчально-наочні посібники та обладнання, форми, методи і засоби навчання.

2. Педагогічні працівники можуть поєднувати навчально-виховну роботу з науково-методичною та експериментальною, використовуючи поряд із традиційними методами і формами організації навчальних занять інноваційні технології навчання.

3. У школі на всіх ступенях навчання забезпечується варіативність загальної середньої освіти з урахуванням інтересів і побажань учнів, їх батьків.

4. Навчально-виховний процес у школі здійснюється за денною формою навчання. Бажаючим надається право і створюються умови для індивідуального навчання, складання державної підсумкової атестації екстерном.

5. Загальноосвітня школа охоплює навчанням усіх учнів визначеного мікрорайону. Учні зараховуються згідно з наказом директора, що видається на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють.

6. До першого класу школи зараховуються діти 6-ти років, які досягли шкільної зрілості, що визначається за допомогою психодіагностичного обстеження психологом та педагогом згідно критеріїв, визначених Міністерством освіти та науки України.

7. Навчальний рік ділиться на семестри. Школа працює за 5-денним планом.

8. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, який складається відповідно до санітарно-гігієнічних вимог і затверджується директором школи.

9. Навчальний рік розпочинається у День знань – 1 вересня. Його тривалість обумовлюється часом виконання навчальних програм з усіх предметів.

10. Оцінювання навчальних досягнень учнів у школі здійснюється за такою системою:

- у першому класі, як правило, здійснюється вербальне;

- у другому класі за рішенням педагогічної ради та у наступних класах оцінювання навчальних досягнень учнів проводиться за 12-бальною системою.

11. Державна підсумкова атестація проводиться тільки в 4, 9 і 11 класах.

12. Основними формами організації навчання є:

- традиційні уроки, проблемні уроки, уроки-лекції, семінари, практичні заняття, конференції, подорожі, виставки тощо;

- семінарські заняття, ділові ігри, брейн-ринги, індивідуальні заняття, заліки;

- профільні семінари, факультативи, курси за вибором.

13. Поглиблена допрофільна підготовка учнів забезпечується вивченням спецкурсів, факультативів, курсів за вибором, а також відвідуванням занять у гуртках, товариствах.

Умови навчально-виховного процесу

1. Питання формування культури здоров'я є пріоритетним напрямком діяльності органів управління закладом, педагогічного колективу, органів учнівського самоврядування та психолого-педагогічної служби.

2. Для створення відповідних санітарно-гігієнічних умов функціонування закладу передбачено:

• дотримання вимог державних органів санітарно-епідеміологічного контролю відповідно до чинного законодавства;

• організацію раціонального режиму навчально-виховного процесу; проектування однозмінного робочого тижня з групами продовженого дня для школи І ступеня;

• введення стабільного рухового режиму учнів: система рухової активності школярів включає щоденні фізичні заняття (уроки фізичної культури, заняття спортом за вибором, рухові паузи на уроках, ігрові перерви);

• організацію гарячого харчування учнів для різних груп здоров'я.

3. Основним завданням забезпечення збереження життя та здоров'я учнів закладу є контроль за станом їх здоров'я педагогічним колективом, здійснення профілактики та діагностики захворювань.

4. Приділяти особливу увагу пропаганді здорового способу життя серед учнівського та батьківського колективів, залучати дітей до регулярних занять фізичною культурою і спортом. Раціонально використовувати наявну матеріально-технічну базу, ігрові й спортивні майданчики.

5. Організовувати змістовне дозвілля дітей під час канікул у шкільному таборі «Усмішка».